ಮಾಸ್ತಿ ಮನೆ ಮಾಸ್ತಿ ಜೀವನ ಸಾಧನ ಮಾಸ್ತಿ ಕೃತಿಗಳು ಮಾಸ್ತಿ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹಯೋಗ ಸಂಪರ್ಕ ಹಕ್ಕುಗಳು
© ನಮ್ಮ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಎಂ.ವಿ.ಜೆ.ಕೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೇರಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಂ.ವಿ.ಜೆ.ಕೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ, ನಕಲಿ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಅಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಸಿದವರು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ತನ್ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೊಂದುವೇಳೆ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಿ ಎಂದು ಬಿನ್ನಹ - ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರು ಎಂ.ವಿ.ಜೆ.ಕೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ವತಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿರಿ.
© The entire content/material posted on this website is the exclusive property of Maasti Venkatesa Iyengar Jeevana Karyalaya Trust ("MVJK Trust"). Downloading or uploading, Distorting or Editing, Reproducing or Copying of the content in part or as a whole is strictly prohibited. Such acts are deemed illegal and would be liable to prosecution. Information on infringements of our copyright brought to our attention will be much appreciated and suitably rewarded.